Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

E-SHOPU LEDAKCE

 

Článek I

Obecná ustanovení

 

 1. Tento reklamační řád upravuje postup společnosti LEDart s.r.o. s ro se sídlem Vajnorská 127 / E, 83104 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 500 205 52, IČ DPH: SK2120146798, DIČ: 2120146798, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: sro, vložka č. : 107108 / B, (dále jen "Prodávající") a kupujícího (dále jen "Kupující") při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na dálku (dále jen jako "Kupní smlouva ") prostřednictvím elektronického obchodu na stránce www.ledakce.cz (dále jen jako" ledakce.cz ") a práva a povinnosti Kupujícího a prodávajícího (Prodávající a Kupující společně dále jen" Smluvní strany ") s tím související.
 2. Postup Kupujícího, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále jen jako "občanský zákoník"), při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na ledakce.cz, jakož i úprava práv a povinností smluvních stran s tím souvisejících se řídí podle § 619 až § 627 Občanského zákoníku a zákonem č. 250/2007 Zz o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako "Zákon o ochraně spotřebitele"), jakož i zákonem č. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen jako "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na dálku").
 3. Postup Kupujícího, který není spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 4 občanského zákoníku, při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na ledakce.cz, jakož i úprava práv a povinností smluvních stran s tím souvisejících se řídí podle § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění (dále jen jako "obchodní zákoník").
 4. Kupující potvrzuje odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, že se seznámil s reklamačním řádem Prodávajícího a bezvýhradně s ním souhlasí. Okamžikem odeslání elektronické objednávky Prodávajícímu se reklamační řád stává pro Kupujícího závazným.
 5. Reklamační řád je veřejně dostupný na ledakce.cz a v centrále Vajnorská 127 / E, 83104 Bratislava.

 

Článek II

Kontrola zboží při převzetí

 

 1. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem - kurýrní službou protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud Kupující zboží převezme i přes evidentnímu poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.
 2. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.
 3. Pokud Kupující zjistí nekompletnost zboží nebo jakékoliv poškození zboží způsobené přepravou, které se neprojevuje vnějším poškozením obalu, je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u Prodávajícího. V případě, že Kupující neuplatní u Prodávajícího reklamaci ve lhůtě podle předchozí věty, dodávka zboží se považuje za kompletní a bez závad a reklamace z tohoto titulu nebudou akceptovány.
 4. Kupující je povinen Prodávajícímu reklamovat vady zboží zakoupeného na ledakce.cz bez zbytečného odkladu podle podmínek uvedených v příslušných ustanoveních Obchodního zákoníku a občanského zákoníku v platném znění.

 

Článek III

UPLATNĚNÍ REKLAMACE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. Odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu podle Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na dálku

 

V případě, kdy je Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v tomto případě elektronický obchod na internetu) av případě, že Prodávající včas a řádně poskytl Kupujícímu jako spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na dálku, Kupující jako spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu ve smyslu ustanovení § 7 odst 1 Zákona o ochraně spotřebitele od Kupní smlouvy odstoupit do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží.

 

Podrobné poučení o právu Kupujícího odstoupit od Kupní smlouvy a podrobné informace o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od Kupní smlouvy ao právech a povinnostech smluvních stran při odstoupení od smlouvy Kupujícím jsou uvedeny v článku X, XI a XII všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího, jejichž znění je zveřejněno na ledakce.cz.

 

 1. Uplatnění práva na výměnu nebo opravu (odstranění vady) zboží, odstoupení od smlouvy z důvodu vad zboží

 

2.1 Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí Kupujícím. Pokud má zboží vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo pokud se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím Prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to Kupujícímu nezpůsobí vážné potíže. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadný, pokud to Kupujícímu nezpůsobí vážné potíže.

 

Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

 

Kupující si může uplatnit právo na opravu nebo výměnu zboží některým z následujících způsobů, a to:

 

(A) Doručením písemné reklamace spolu se zbožím a dokladem o koupi zboží poštou na korespondenční adresu Prodávajícího, a to:

 

LEDart s.r.o.

 

Vajnorská 127 / E, 831 04 Bratislava

Tel .: +421 917 48 28 99

E-mail: ledakce@ledakce.cz

 

Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané kupujícím na dobírku.

 

(B) V provozovně Prodávajícího, tj v prodejně LEDAKCE (§ 18 odst. 2 Zákona o ochraně spotřebitele).

 

2.2 Pokud Kupující uplatní reklamaci, Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba je povinen poučit Kupujícího o jeho právech podle občanského zákoníku, které jsou uvedeny v odstavci 2.1 tohoto reklamačního řádu, tj práva požadovat výměnu zboží, opravu (odstranění vady) zboží, přiměřenou slevu z ceny zboží nebo právo odstoupení od smlouvy.

 

Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec je povinen na základě rozhodnutí Kupujícího o tom, které z práv ze záruky uplatňuje, určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vybavení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek (§ 18 odst. 4 Zákona o ochraně spotřebitele).

 

V případě reklamace uplatněné do 12 měsíců od koupě zboží, Prodávající může vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od Kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu kopii odborného posouzení by odůvodňovalo zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

 

Pokud Prodávající odmítne reklamaci uplatněnou po 12 měsících od koupě zboží, Prodávající je povinen informovat Kupujícího o tom, komu lze zaslat výrobek na odborné posouzení, přičemž tuto informaci uvede v dokladu o vyřízení reklamace. Odborným posouzením se pro účely vyřízení reklamací rozumí mj i stanovisko autorizované osoby nebo osoby oprávněné výrobcem k provádění záručních oprav (§ 2 písm. N) Zákona o ochraně spotřebitele).

 

Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady hradí Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud Kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost Prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen Kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

 

2.3 Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu potvrzení (§ 18 odst. 8 Zákona o ochraně spotřebitele). Při uplatnění reklamace způsobem podle bodu 2.1 (A) výše, tj při doručení písemné reklamace spolu se zbožím poštou na korespondenční adresu Prodávajícího, Prodávající doručí Kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace ihned, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace, doručením potvrzujícího emailu na emailovou adresu kupujícího, kterou Kupující uvedl při objednávce zboží. Při uplatnění reklamace způsobem podle bodu 2.1 (B) výše, tj uplatněním reklamace v provozu Prodávajícího, vydá Prodávající Kupujícímu jako potvrzení o uplatnění reklamace kopii reklamačního protokolu.

 

2.4 Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat zákazníkovi písemný doklad nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace (§ 18 odst. 9 Zákona o ochraně spotřebitele). Tímto písemným dokladem je kopie reklamačního protokolu s vyplněnou kolonkou vyřízení reklamace nebo dopis obsahující písemné vyrozumění o vyřízení reklamace.

 

Článek IV

Záruční podmínky a záruční doba

 

 1. Na dodané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 nebo 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet v den předání zboží Kupujícímu. Vada zboží a nároky vyplývající z vady zboží musí být uplatněny do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.
 2. Ke každému zboží zakoupenému u Prodávajícího je při jeho dodání Kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční doklad.
 3. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího a zcela zaplacen. Kupující je povinen co nejpřesněji popsat vadu, pro kterou zboží reklamuje.
 4. Za vadu zboží nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného ošetřování, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 5. Maximální denní doba používání výrobků je 10-12 hodin. Překračování těchto hodnot, zejména použití v provozech, kde je nutné svítit 24 hodin denně bude považováno za nesprávné používání výrobku a reklamace nebude uznána.

 

Článek V

Alternativní řešení sporů

 

 1. V případě, že Kupující není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost Kupujícího podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání Kupujícím, Kupující má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů (dále jen jako "Zákon o alternativním řešení spotřebitelských sporů"). Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s Prodávajícím je (i) Slovenská obchodní inspekce, kterou je možné za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Ústřední inspektorát SOI, Odbor mezinárodních vztahů a ARS, Prievozská 32, poštovní přihrádka 29, 827 99 Bratislava nebo elektronicky na ars@soi.sk nebo adr@soi.sk nebo (ii) jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam oprávněných subjektů je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/zoznam -subjektov-alternativního-esení-spotřebitelských-sporů / 146987s ), přičemž Kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Možnost obrátit se na soud tím není dotčena. Kupující může na podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

 1. Návrh Kupujícího na zahájení mimosoudního řešení sporů musí ve smyslu § 12 odstavec 3 Zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů obsahovat:

 

 1. a) jméno a příjmení spotřebitele, adresu pro doručování, elektronickou adresu a telefonický kontakt, pokud je má,
 2. b) přesné označení Prodávajícího,
 3. c) úplný a srozumitelný popis rozhodujících skutečností,
 4. d) označení, čeho se Kupující jako spotřebitel domáhá,
 5. e) datum, kdy se Kupující jako spotřebitel obrátil na Prodávajícího s žádostí o nápravu a informaci, že pokus o vyřešení sporu přímo s Prodávajícím byl bezvýsledný,
 6. f) prohlášení o tom, že ve věci nebyl zaslán stejný návrh jinému subjektu alternativního řešení sporů, nerozhodl ve věci soud nebo rozhodčí soud, ve věci nebyla uzavřena dohoda o mediaci ani nebylo ve věci ukončeno alternativní řešení sporu způsobem podle § 20 odst. 1 písm. a) až e) Zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

 

Návrh lze podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu. Na podání návrhu může Kupující využít formulář, jehož vzor je Kupujícímu k dispozici ke stažení na stránce Prodávajícího ledakce.cz a který je dostupný i na webovém sídle ministerstva ( http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov- clr / 146956s ) a každého subjektu alternativního řešení sporů. K návrhu Kupující přiloží doklady související s předmětem sporu, které prokazují skutečnosti uvedené v návrhu.

 

 

 

Článek VI

Závěrečná ustanovení

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a / nebo doplnit reklamační řád. Změny a / nebo doplňky tohoto reklamačního řádu vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na ledakce.cz.

 

V Bratislavě dne 01.01.2017

 

E-SHOP LEDAKCE.cz