Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

E-SHOPU LEDAKCE

 

Článek I

 

Obecná ustanovení a definice

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti společnosti LEDart s.r.o. sro se sídlem Vajnorská 127 / E, 83104 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 500 205 52, IČ DPH: SK2120146798, DIČ: 2120146798, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 107108 / B, (dále jen "Prodávající") a kupujícího (dále jen "Kupující") při koupi zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách prodávajícího www.ledakce.cz (dále jen "ledakce.cz") a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na dálku prostřednictvím elektronického obchodu na internetu (dále jen "kupní smlouva"). (Prodávající a Kupující společně dále jen "Smluvní strany") .

 

 1. Tyto VOP platí na území Evropské unie pro koupi zboží objednaného prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen "E-obchod") na ledakce.cz.

 

 1. VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na ledakce.cz.

 

 1. Všechny vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud je Kupující spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, tedy pokud se jedná o Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Práva Kupujícího ve vztahu k Prodávajícímu vyplývající ze zákona č. 250/2007 Zz o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů zůstávají těmito VOP nedotčeny.

 

 1. Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická osoba, nebo právnická osoba, která si elektronicky objedná zboží prostřednictvím E-obchodu na ledakce.cz.

 

 1. Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o Kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky E-obchodu na ledakce.cz a celková cena tohoto zboží, zpracovaný systémem E-obchodu.

 

 1. Zbožím se rozumí všechny produkty uvedené v platném ceníku Prodávajícího na ledakce.cz.

 

 1. Orgán dohledu nad činností Prodávajícího:

 

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

 

Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj

 

Prievozská 32, PO Box 5

 

820 07 Bratislava 27

 

 1. Kontaktní údaje Prodávajícího pro Kupujících:

 

LEDart s.r.o.

 

Vajnorská 127 / E, 831 04 Bratislava

 

Tel .: +421 917 48 28 99

 

E-mail: ledakce@ledakce.cz

 

Článek II

 

objednávka

 

 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění registračního formuláře.

 

 1. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že Kupující při registraci nezadal všechny požadované údaje a / nebo vyplnil registrační formulář chybně. Prodávající také neodpovídá za škodu, která byla způsobena Kupujícímu důsledkem toho, že Kupující zapomněl své přístupové heslo a / nebo se přístupové heslo Kupujícího dostalo do rukou nepovolaných osob bez přičinění Prodávajícího.

 

 1. Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy a je závazná.

 

 1. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení elektronické objednávky v systému Prodávajícího. Prodávající je povinen zaslat Kupujícímu potvrzení o uzavření smlouvy a potvrdit e-mailovou zprávou (na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v elektronické objednávce) obsah elektronické objednávky Kupujícího, a to neprodleně po jejím obdržení Prodávajícímu, jinak platí, že k uzavření Kupní smlouvy mezi Smluvními stranami nedošlo. Kupující je povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky uvedený v e-mailové zprávě Prodávajícím. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky potvrzené ze strany Prodávajícího, je Kupující povinen o tom vyrozumět Prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu ledakce@ledakce.cz.

 

 1. Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují:

 

5.1 Identifikace Kupujícího, tj obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo / bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon a e-mailová adresa);

 

5.2 Kód objednávaného zboží podle katalogu nebo také jeho název;

 

5.3 Množství objednávaného zboží;

 

Pokud nebude objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků elektronické objednávky a jejímu případnému zpřesnění a / nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů upřesňujících a / nebo doplňujících elektronickou objednávku Prodávajícímu se elektronická objednávka považuje za úplnou.

 

Článek III

 

Storno objednávky

 

 1. Kupující má právo stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením ze strany Prodávajícího.

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 

2.1 V případě objednávky na dobírku, objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.)

 

2.2 Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena

 

dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 14-ti dnů ode dne zjištění výše uvedených skutečností Prodávajícím, vrácena.

 

Článek IV

 

Poštovné a balné

 

 1. V případě, že hodnota objednávky Kupujícího přesahuje částku ve výši 3699 Kč (slovem: dva tisíce devětset devadesát devět korun českých), Prodávající si poštovné a balné neúčtuje, s výjimkou případů, kdy se navzdory dohodě Kupujícího s kurýrní službou nepodaří zboží úspěšně dodat v dohodnutém čase a na místě dodání Kupujícímu nebo pokud Prodávající vrací zboží Kupujícímu v důsledku neoprávněné reklamace.

 

 1. Aktuální cena poštovného je vždy uvedena v nákupním košíku. 

 

 1. Prodávající si poštovné a balné neúčtuje ani v případě, že si Kupující dá zboží kamenné prodejny Prodávajícího, ve které si zboží osobně vyzvedne. Doručení zboží a jeho osobní vyzvednutí je možné výhradně v prodejně:

 

Vajnorská 127 / E

 

831 04

 

Bratislava

 

 

Článek V

 

dodací podmínky

 

 1. Zboží elektronicky objednané prostřednictvím E-obchodu Prodávající odešle Kupujícímu dle dostupnosti jednotlivých druhů zboží a provozních možností Prodávajícího v co nejkratším termínu, nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne, kdy Prodávající potvrdil přijetí elektronické objednávky Kupujícího, a to na místo dodání uvedené v elektronické objednávce tak, aby bylo zboží doručeno Kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy Prodávající potvrdil přijetí elektronické objednávky Kupujícího. Bez ohledu na lhůtu uvedenou v předchozí větě je Prodávající oprávněn u vybraného zboží uvést jinou dobu doručení s ohledem na specifičnost a dostupnost daného zboží.

 

 1. Prodávající Kupujícího informuje o odeslání zboží elektronickou poštou (e-mailem) na e-mailové adrese, kterou Kupující uvedl v elektronické objednávce.

 

 1. Zboží je dodáváno prostřednictvím kurýrní služby na adresu místa dodání uvedenou Kupujícím v elektronické objednávce. Kurýrní služba bude telefonicky kontaktovat Kupujícího před dodáním zboží Kupujícímu a závazně si s ním dohodne přesný čas dodání zboží Kupujícímu. V případě, že Kupující nebude přítomen v čase, který si závazně dohodl s kurýrní službou, na místě dodání a nezmocní jinou osobu k převzetí zboží, Kupující odpovídá za škodu, která vznikla Prodávajícímu a / nebo kurýrní službě v důsledku neúspěšného dodání zboží Kupujícímu. Náklady opětovného dodání zboží Kupujícímu snáší Kupující.

 

 1. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

 

 1. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen a podepsat dokument o převzetí zásilky. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem - kurýrní službou protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud Kupující zboží převezme i přes evidentnímu poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.

 

 1. Za nepoškozenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která je přelepena ochrannou páskou Prodávajícího. Přepravce je povinen předat zboží Kupujícímu po položkách a na místě sepsat zápis. Za takto vzniklé škody je odpovědný dopravce.

 

 1. Zboží dodává Prodávající na území Slovenské a České republiky.

 

 1. Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států se provádí na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím.
 2. Kupující je povinen skontrolovat obsah zásilky, především jakákoliv mechanická poškození. Ty je nutné nahlásit Prodávajícímu nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky. Nahlášení poškození zásilky po 24 hodinách od převzetí nebude akceptováno.

 

Článek VI

 

cenové podmínky

 

 1. Kupní cena zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím ledakce.cz je uvedena vždy vedle vybraného zboží. Kupní cena se vždy uvádí s daní z přidané hodnoty, pokud není uvedeno jinak.

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / snížit) ceny zboží uvedené na ledakce.cz s tím, že nové ceny zboží jsou pro Kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na ledakce.cz. Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží už Kupujícím objednané. V případě, že se na ledakce.cz objeví při některém zboží cena evidentně chybná, např. jde-li o zboží běžně dostupný a všeobecně známý a jeho cena se liší od ceny obvyklé, nebo z důvodu chyby systému se při zboží objeví cena "0 Kč" nebo "1 Kč", Prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou, ale může Kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu řádnou. Pokud Kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od Kupní smlouvy odstoupit.

 

Článek VII

 

platební podmínky

 

 1. Platby se provádějí v CZK, přičemž Prodávající vyžaduje jeden z následujících způsobů platby:

 

1.1 PLATBA PŘI DODÁVCE NA DOBÍRKU: Při tomto způsobu platby Kupující zaplatí celou částku za zboží uvedené v elektronické objednávce při převzetí zboží od kurýra přímo kurýrovi;

 

1.2. BANKOVNÍM PŘEVODEM: Zboží bude expedováno po připsání platby kupní ceny za zboží převodem na účet Prodávajícího a to na následující účet:

 

IBAN: CZ1220100000002601368571

 

Variabilní symbol: použijte číslo Vaší elektronické objednávky.

 

1.3 PLATBA NA PRODEJNĚ při přebírání zboží: Při tomto způsobu platby Kupující za objednané zboží platí v hotovosti na prodejně, do které si dal zboží doručit. Platba na prodejně je možná v prodejně Ledakce Prodávajícího, na adrese:

 

-Vajnorská 127 / E, 831 04 Bratislava

 

Článek VIII

 

Záruční podmínky a záruční doba

 

 1. Na dodávané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 nebo 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet v den předání zboží Kupujícímu.

 

 1. Ke každému zboží zakoupenému u Prodávajícího je při jeho dodání Kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční doklad.

 

 1. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího a zcela zaplacené.

 

 1. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen doručit na adresu sídla Prodávajícího reklamované zboží čistý, mechanicky nepoškozené včetně požadovaných dokladů.

 

 1. Reklamace zboží je bezplatná, přičemž Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady, tj s reklamací.

 

 1. Podrobnosti a postup při reklamaci zboží upravuje reklamační řád zveřejněn na ledakce.cz.

 

Článek IX

 

Okolnosti vylučující odpovědnost za nemožnost plnění

 

 1. Žádná ze Smluvních stran nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě, že nastanou skutečnosti vlivem vyšší moci.

 

 1. Za událost vlivem vyšší moci se považuje událost, kterou Smluvní strany nemohly předvídat a jejíž nemohly zabránit ani při vynaložení nejvyšší možné odborné péče, která je nezávislá na jejich vůli, zejména válka, povstání, stávka, přírodní katastrofy, změny v legislativě a jiné.

 

 1. V případě, že nastane událost podle bodu 2 jsou Smluvní strany povinny si tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu.

 

 1. Vznik neočekávaných technických nebo logistických poruch osvobozuje Prodávajícího od dohodnutých závazků.

 

Článek X

 

Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu odstoupit od smlouvy

 

 1. V případě, kdy je Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v tomto případě elektronický obchod na internetu) av případě, že Prodávající včas a řádně poskytl Kupujícímu jako spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen jako "Zákon o ochraně spotřebitele"), Kupující jako spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu ve smyslu ustanovení § 7 odst 1 Zákona o ochraně spotřebitele od Kupní smlouvy odstoupit do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Ve smyslu § 7 odst 4 Zákona o ochraně spotřebitele se zboží se považuje za převzatý spotřebitelům okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se:

 

 1. a) výrobky objednané spotřebitelům v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,

 

 1. b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

 

 1. c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

 

 1. V případě, že Prodávající poskytl Kupujícímu jako spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele až dodatečně, nejpozději však do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle odstavce 1 tohoto článku těchto VOP, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 (slovem: čtrnácti) dnech ode dne, kdy Prodávající dodatečně splnil informační povinnost. Pokud Prodávající neposkytl Kupujícímu jako spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele ani v dodatečné lhůtě podle předchozí věty, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech ode dne zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle odstavce 1 tohoto článku těchto VOP. Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

 1. Kupující jako spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je

 

 1. a) poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

 

 1. b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 

 1. c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

 

 1. d) prodej zboží, které podléhá rychlé snížení jakosti nebo zkáze,

 

 1. e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

 

 1. f) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,

 

 1. g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí od pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,

 

 1. h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

 

 1. i) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

 

 1. j) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

 

 1. k) poskytnutí ubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,

 

 1. l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

 

 1. Oznámení Kupujícího o odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno do skončení doby pro odstoupení. Kupující je povinen nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět Prodávajícímu nebo jej předat Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím na převzetí zboží. Pro rychlé vyřízení věci je nutné vrátit zboží na korespondenční adresu Prodávajícího, tj na adresu Vajnorská 127 / E, 831 04 Bratislava. Podrobnější informace o uplatnění práva Kupujícího na odstoupení od smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran při odstoupení od smlouvy Kupujícím jsou uvedeny v článku XI. a XII těchto VOP.

 

 1. Odstoupením Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od Kupní smlouvy cenu zaplacenou za zboží převodem na účet Kupujícího, včetně nákladů, které Kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží, jakož i veškeré platby , které od něj přijal na základě Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu platby podle předchozí věty stejným způsobem, jaký použil Kupující při své platbě. Kupující a Prodávající se mohou dohodnout na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím Kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky.

 

Článek XI

 

Uplatnění práva Kupujícího na odstoupení od smlouvy

 

 1. Kupujícím může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy podle § 7 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele, resp. podle článku X, odstavec 1 těchto VOP u Prodávajícího některým z následujících způsobů:

 

 1. a) v listinné podobě, tj formou doporučeného dopisu adresovaného na korespondenční adresu Prodávajícího, tj na adresu Vajnorská 127 / E, 831 04 Bratislava nebo

 

 1. b) zasláním zprávy elektronické pošty (emailu) na adresu elektronické pošty Prodávajícího ledakce@ledakce.cz,

 

 1. c) v podobě zápisu na jiném trvanlivém médiu.

 

 1. Kupující může odstoupit od smlouvy použít formulář pro odstoupení od smlouvy podle, který tvoří Přílohu č. 1 těchto VOP a který mu poskytne Prodávající zveřejněním tohoto formuláře na ledakce.cz.

 

 1. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odeslány Prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle § 7 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele, resp. podle článku X, odstavec 1 těchto VOP.

 

 1. Při pochybnostech o doručení se Kupujícím odeslané oznámení o odstoupení od smlouvy považuje za doručené uplynutím doby přiměřeného použitému způsobu doručování, pokud kupující ví prokázat jeho odeslání na adresu oznámenou Kupujícímu Prodávajícím v souladu s § 3 odst. 1 písm. b) až d) Zákona o ochraně spotřebitele nebo na adresu, jejíž změna byla Kupujícímu náležitě oznámena Prodávajícím po uzavření smlouvy. Pokud poštovní zásilku, jejímž obsahem je oznámení o odstoupení od smlouvy, nelze dodat Prodávajícímu z důvodů uvedených v § 34 odst. 2 písm. a), b) ad) zákona č. 324/2011 Sb. o poštovních službách ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznámení o odstoupení od smlouvy se považuje za doručené dnem jeho odeslání Prodávajícímu na adresu podle první věty.

 

 1. Pokud Kupující řádně a včas odstoupí od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které Kupující odstoupil. Od Kupujícího není možné požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v § 9 odst. 3 a § 10 odst. 3 Zákona o ochraně spotřebitele a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby.

 

 1. Důkazní břemeno o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese Kupující.

 

Článek XII

 

Práva a povinnosti smluvních stran při odstoupení od smlouvy Kupujícím

 

 1. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit Kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu platby podle předchozí věty stejným způsobem, jaký použil Kupující při své platbě. Kupující a Prodávající se mohou dohodnout na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím Kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky.

 

 1. Prodávající není povinen uhradit Kupujícímu dodatečné náklady, pokud si Kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízené Prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil Kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízené Prodávajícím.

 

 1. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu platby podle odstavce 1 před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud Kupující neprokáže zaslání zboží zpět Prodávajícímu.

 

 1. Kupující je povinen nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím na převzetí zboží. Prodávající může navrhnout, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za dodrženou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Pro rychlé vyřízení věci je nutné vrátit zboží na korespondenční adresu Prodávajícího, tj na adresu Vajnorská 127 / E, 831 04 Bratislava.

 

 1. Při odstoupení od smlouvy ponese Kupující pouze náklady na vrácení zboží Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím na převzetí zboží.

 

Článek XIII

 

Ochrana osobních údajů

 

 1. Provedením objednávky na ledakce.cz Kupující poskytuje ve smyslu zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") v platném znění Prodávajícímu osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození (datum narození je nepovinný údaj sloužící výhradně pro účely jednoznačné identifikace Kupujícího při doručování zboží), adresa bydliště, telefonní číslo a emailová adresa, za účelem provedení platné objednávky a uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím, plnění a dodatečného potvrzení podmínek kupní smlouvy, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb pokud nezbytné komunikaci mezi Smluvními stranami Prodávající nevydá údaje Kupujícího třetím osobám, s výjimkou subdodavatelů, zprostředkovatelů prodávajícího, a to zejména (i) kurýrní společnosti UPS, tj společnosti Slovak Parcel Service s.r.o., IČ: 31 329 217, se sídlem: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Bratislavě I, oddíl C, vložka č. 3215 / B, i to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uskutečnění dodávky a (ii) účetní společnosti Milott, s.r.o., IČO: 444062061, se sídlem Tehelná 9 917 01 Trnava za účelem zpracování personalistiky a mezd a za účelem vedení účetnictví. Prodávající postupuje při zacházení s osobními údaji Kupujícího v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. Jiným subjektům bude umožněn přístup k osobním údajům zákazníků pouze v případech stanovených platnou právní úpravou (zejména v průběhu správního či trestního řízení, ochrana práv spotřebitele). Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

 1. Osobní údaje bude prodávající zpracovávat a archivovat v souladu se zvláštními předpisy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a nese odpovědnost za nepravdivost osobních údajů. Prodávající má právo na opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, likvidaci nebo blokování osobních údajů a další uvedené v § 28 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů.

 

 1. Kupující prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé. Kupující prohlašuje, že si je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů, obzvlášť skutečnosti, že by takové jednání mohlo být klasifikováno jako trestný čin.

 

 1. Kupující zmocňuje Prodávajícího k ověření si poskytnutých informací o kreditní kartě v příslušném call-centru banky nebo společnosti, která kreditní kartu vydala.

 

 1. Podmínky ochrany osobních údajů:
 1. Základní ustanovení
 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 4. Doba a uchování údajů
 5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 6. Vaše práva
 7. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 8. Závěrečná ustanovení

 

1. Základní ustanovení

 

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je LEDart s.r.o., IČO 500 205 52 se sídlem Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava - Nové Mesto (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
 • adresa: Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
 • email: ledakce@ledakce.cz
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 2. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů je pobrobně rozepsán níže v tabulce:

 

Zákonný důvod

Účel

Údaje

Zdroj údajů

Zpracovatelé

Plnění smlouvy

Vyřízení objednávky

Osobní údaje klientů (kontantní údaje, bydliště) a informace o objednaném zboží

Objednávkový formulář

Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, přepravní společnosti, platební brány

Plnění smlouvy

Odpověď na zprávu zaslanou přes kontaktní formulář

Kontaktní údaje klientů

Kontaktní formulář, e-mailová komunikace

Subdodavatelé, mailingové služby,

Plnění smlouvy

Vedení účetnictví

Osobní údaje klientů (kontantní údaje, bydliště) a informace o objednaném zboží

Faktury

Účetní firma

Oprávněný zájem

Poskytnutí e-mailu službě třetí strany pro získání recenze

E-mailová adresa a informace o objednaném zboží

Objednávkový formulář

Heureka.cz

Oprávněný zájem

Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)

Kontaktní údaje klientů

Informace z objednávek

Mailingové služby, subdodavatelé

Oprávněný zájem

Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server

Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresy

Pohyb uživatele na webu, registrace a vytvoření anonymizovaného ID uživatele, zobrazení stránky s chybou

Google Analytics, webhostingové služby

Souhlas

Marketing a propagace webu

E-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifkátory

Formulář pro newsletter

Webhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů

Souhlas

Zveřejnění recenze zákazníka nebo dotazu k produktu

Jméno zákazníka a e-mailová adresa

E-mailová komunikace a formulář na webu

Cloudová úložiště, mailingové služby

Souhlas

Profilování pro zobrazení cíleného obsahu na webu a v přímém marketingu (newsletterech)

Zobrazení stránek konkrétních produktů, které si uživatel prohlíží

Klikání na odkazy na detaily produktů

Webhostingová společnost

 

4. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

 

6. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1. odst. 2. těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím zámků, hesel a antivirového programu.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
 

Článek XIV

 

Alternativní řešení sporů

 

 1. V případě, že Kupující není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost Kupujícího podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání Kupujícím, Kupující má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů (dále jen jako "Zákon o alternativním řešení spotřebitelských sporů"). Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s Prodávajícím je (i) Slovenská obchodní inspekce, kterou je možné za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Ústřední inspektorát SOI, Odbor mezinárodních vztahů a ARS, Prievozská 32, poštovní přihrádka 29, 827 99 Bratislava nebo elektronicky na ars @ soi.sk aleboadr@soi.sk nebo (ii) jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská České republiky (seznam oprávněných subjektů je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/zoznam- subjektů-alternativního-esení-spotřebitelských-sporů / 146987s), přičemž Kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Možnost obrátit se na soud tím není dotčena. Kupující může na podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. Návrh Kupujícího na zahájení mimosoudního řešení sporů musí ve smyslu § 12 odstavec 3 Zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů obsahovat:

 

 1. a) jméno a příjmení spotřebitele, adresu pro doručování, elektronickou adresu a telefonický kontakt, pokud je má,

 

 1. b) přesné označení Prodávajícího,

 

 1. c) úplný a srozumitelný popis rozhodujících skutečností,

 

 1. d) označení, čeho se Kupující jako spotřebitel domáhá,

 

 1. e) datum, kdy se Kupující jako spotřebitel obrátil na Prodávajícího s žádostí o nápravu a informaci, že pokus o vyřešení sporu přímo s Prodávajícím byl bezvýsledný,

 

 1. f) prohlášení o tom, že ve věci nebyl zaslán stejný návrh jinému subjektu alternativního řešení sporů, nerozhodl ve věci soud nebo rozhodčí soud, ve věci nebyla uzavřena dohoda o mediaci ani nebylo ve věci ukončeno alternativní řešení sporu způsobem podle § 20 odst. 1 písm. a) až e) Zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

 

Návrh lze podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu. Na podání návrhu může Kupující využít formulář, jehož vzor je Kupujícímu k dispozici ke stažení na stránce Prodávajícího ledakce.cz a který je dostupný i na webovém sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov- clr / 146956s) a každého subjektu alternativního řešení sporů. K návrhu Kupující přiloží doklady související s předmětem sporu, které prokazují skutečnosti uvedené v návrhu.

 

Článek XV

 

Závěrečná ustanovení

 

 1. Při nákupu zboží na ledakce.cz se předpokládá ze strany Kupujícího znalost technických možností Internetu a přijetí technologií podmíněných možných problémů.

 

 1. Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybným připojením na ledakce.cz. Ochrana počítače, případně údajů nacházejících se v počítači zatěžuje Kupujícího.

 

 1. Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na ledakce.cz mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

 1. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací ze ledakce.cz.

 

 1. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit zboží uvedené na ledakce.cz.

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit a / nebo doplnit. Změny a / nebo doplňky těchto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na ledakce.cz.

 

 1. Strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů na základě smlouvy nebo souvisejících smluv, včetně sporů o platnost, výklad a zánik této smlouvy, budou přednostně řešit formou smíru.

 

 1. Odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, Kupující zároveň potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s VOP Prodávajícího.

 

V Bratislavě dne 01.01.2017